من چرک نویس احساسات تو نیستم لطفا دوستت دارم هایت را جای دیگری تمرین کن

نگو بار گران بودیم و رفتیم........................نگو نامهربان بودیم و رفتیم 

اخه این ها دلیل محکمی نیست .............. بگو بادیگری بودیم و رفتیم


+همه ی نظرا توی همین پست...

+ تاریخ ساعت نویسنده النا |

baba ridam be eshgho asheghi

be jone hamon dayos eshgh moft nemiyarze

gooore babaye oni ke raft berid ba yeki dg hal konid .chiye eyne osgola vasash ashk mirizid /on kheyli rahat mire ba yeki dg .toam booro

heeeeeeee /harki asheghe bad bakhte 

+ تاریخ ساعت نویسنده النا |


"من سیاسی نیستم"

نوشتم ۵۰٪ ﺯﻥ ﻫﺎیی ﮐﻪ ﺗﻦ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ"
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﻧﻮﺷﺘﻢ ۷۵٪ : ﻣﻌﺘﺎﺩ ﻫﺎ ﺟﻮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﭘﺴﺮ ﮐﺮﻭﺑﯽ ﮐﻪ ﺍﻻﻥ ﺩﺭﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﺳﻨﮓ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯿﺰﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﻓﺘﻪ
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﻧﻮﺷﺘﻢ ۳۵٪ : ﺩﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﮑﺎﺭﺗﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺭﻭﻍ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻧﺪ
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﻧﻮﺷﺘﻢ :ﭘﺪﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻬﯿﺰﻩ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻓﺮﻭﺧﺖ
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺁﻣﺎﺭ ﺍﺳﯿﺪ ﭘﺎﺷﯽ ﻭ ﮐﺸﺘﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻋﺸﻖ ﺯﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺳﻦ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺑﺨﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺍﺯ ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ 14 ﺳﺎﻝ ﺭﺳﯿﺪ
ﮔﻔﺘﯽ: ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﻣﺮﺩﻡ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺯﻫﺮﺍ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ .
ﮔﻔﺘﯽ: ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺩﺍﺭﻭﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﻥ ﺧﺎﺹ ﺩﻩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺁﻣﺎﺭ ﻣﺮﮒ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻪ
ﮔﻔﺘﯽ: ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ.

ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺍﺯﺕ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ , ﭘﺴﺮﺕ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺷﺪ , ﺩﺧﺘﺮﺕ ﻓﺎﺣﺸﻪ , ﺯﻧﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻃﻼﻕ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﯽ ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺪ , ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻨﮓ ﺷﺪ , ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺵ ﺍﺯ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﻩ ﺷﺪ , ﻧﺨﺒﻪ ﺍﺵ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺪﻝ ﻣﻮ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺷﺪ , ﺍﺳﻄﻮﺭﻫﺎﯾﺶ ﻋﺮﺑﯽ ﺷﺪ , ﺷﺎﺩﯼ ﺟﺮﻡ ﺷﺪ , ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﻻﯼ 10 ﻧﻔﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺷﺪ , ﺻﺤﻨﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺷﺪ , ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﮑﺎﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﻏﺰﻩ ﮔﻔﺖ , ﺩﺭ ﺷﻬﺮﯼ ﺁﺏ ﻧﺒﻮﺩ ﺁﺏ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪ , ﺍﺭﻣﻨﺴﺘﺎﻥ ﭘﻮﻝ ﺑﺮﻕ ﻧﺪﺍﺩ ﺑﺮﻕ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺷﺪ , ﻣﺨﺪﺭ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻠﯿﺎﻥ ﺷﺪ

ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮﺩﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﯼ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮﺩﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻮﺩي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮﺩﯼ ﭘﺪﺭ ﮐﻪ بودي
سياسي نبودي مادر و خواهر كه بودي"

+ تاریخ ساعت نویسنده النا |

گاهی وقتا گوش دادن یه اهنگ قدیمی باعث میشه از زندگیت خسته بشی 

+ناراحت میشی از کارایی که زود شروع کردی 

+ تاریخ ساعت نویسنده النا |

بعضی وختا بهت ثابت میشه غرورت زندگیتو به گند کشیده 

میتونی درستش کنی ..با زیره پا گذاشتن غرور....

اما نمیکنی :-(

+بعضیا اسیره غرورشونن

+ تاریخ ساعت نویسنده النا |

ادامه مطلب رمز داره...


ادامه مطلب
+ تاریخ ساعت نویسنده النا |

بعضی وقتا بعضیا دوباره میان تو زندگیت

تو رو یاده گذشته هات میندازن

خود به خود خاطرات کوفتی که با هزار بد بختی فراموششون کردی میان جلو چشت 

+از این بعضیا متنفر میشی...

+ تاریخ ساعت نویسنده النا |

هه هه 

عزیزم که اومدی نظر گذاشتی ....

میشناسمت ..اره /جمع کن خودتو

همه چیزو به خودت نگیر من خودم میدونم دارم تاوانه چه کاریو پس میدم 

تو که عددی نبودی /اره من با همه بازی کردم اما با تو کمتر از همه .بچه بودی دلم نیومد بیشتر از این اذیتت کنم 

+باز تنها شدی؟

+دیگه نبینمت...

+مخاطب خاص/ لدفن به خودتون نگیرید

+ تاریخ ساعت نویسنده النا |

” نمــی دونــم چــرا تــو زنــدگــیم هِـــی نمــیــشه”...
+ تاریخ ساعت نویسنده النا |

یکی از افتخاراتم اینه که از پارسال تاحالا حموم نرفتم  
+ تاریخ ساعت نویسنده النا |

+چه برفی میاد
+ تاریخ ساعت نویسنده النا |

چقدر تنفر لازمه برای بهم ریختن زندگیه یه نفر؟
+ تاریخ ساعت نویسنده النا |

بعضی پسرا میدونن دارن کادو ولنتاینو واس شریکه زندگی مردم میخرن 
+ تاریخ ساعت نویسنده النا |

دلم میخاد برگردم به عقب ... 

کارایی هس که باید بکنم 

باید دهن خیلیا رو سرویس کنم 

+ تاریخ ساعت نویسنده النا |

عاقا شما هم اسمه خط خطی هاتونو گذاشتید امضا؟ 

+ تاریخ ساعت نویسنده النا |

حذف شد!
+ تاریخ ساعت نویسنده النا |

بیخیال رفیق این روزا هم میگذره ..... 
+ تاریخ ساعت نویسنده النا |

برای چی زندگی میکنید؟؟؟

+ تاریخ ساعت نویسنده النا |

داره  دروغ میگه اما همش دلت میخاد دروغشو باور کنی...! 
+ تاریخ ساعت نویسنده النا |

دارم تاوان پس میدم .... 


+ تاریخ ساعت نویسنده النا |

یعنی الان کجاس؟داره چیکار میکنه ؟

+سخته روزی هزار بار این سوالا رو مخت رژه بره 

+ تاریخ ساعت نویسنده النا |

قشنگیه رابطه اینه که بذاره بره تا قدرشو بدونی 
اگه برگرده دیگه حتی حوصلت نمیکشه جواب اس هاشو بدی 

+تجربه کردم که میگم
+ تاریخ ساعت نویسنده النا |

حذف شد!
+ تاریخ ساعت نویسنده النا |

رابطه ای که توش دعوا نباشه بدرد نمیخوره .... 

راجب چی حرف بزنن خووووووو

+ تاریخ ساعت نویسنده النا |

داشتم فک میکردم چی بنویسم یحو گفتم اصن ساعت 3 نصفه شب من اینجا چه غلطی میکنم....
خیرسرم بچه مدرسه ایم 
+ تاریخ ساعت نویسنده النا |

+قالبم خیلی مزخرف بود
+ تاریخ ساعت نویسنده النا |

پاییز ,فصله دونفره ها تموم شد 

حالا دیگه نوبت ماس غروبا تنهایی بریم تو خیابون هــــا کنیم ...

+ تاریخ ساعت نویسنده النا |

اهنگه وبم خز نیس خاطرس 
+ تاریخ ساعت نویسنده النا |

ادامه مطلب رمز داره 
چرت و پرته 
فقط درد و دلمه 
خاسی بگو رمز بدم 

ادامه مطلب
+ تاریخ ساعت نویسنده النا |


+ تاریخ ساعت نویسنده النا |